Zásady linky

Rodičovská linka je sociální služba dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Služby telefonické krizové pomoci a základní sociální poradenství jsou Vám poskytovány bez úhrady. Hovory jsou zpoplatněny z celé ČR dle tarifů operátorů. K e-mailu a chatu využíváte vlastní internetové služby.
 
Rovnost přístupů
Služba je Vám poskytována bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, barvy pleti, politického přesvědčení, náboženského vyznání, zdravotního stavu, sexuální orientace a socioekonomického postavení.  
 
Anonymita
Při telefonické komunikaci se nám nezobrazuje Vaše telefonní číslo. Při chatové komunikaci máme k dispozici Váš nick. Je zcela na Vás, jaké informace o sobě nebo o dítěti sdělíte.  V případě ohrožení Vašeho (popř. lidí ve Vašem okolí) života či zdraví aktivně zjišťujeme informace potřebné pro zásah IZS.  Voláte-li nebo chatujete v zájmu týraného nebo zneužívaného dítěte, jste předem upozorněni na naši povinnost nahlásit tuto skutečnost podle zákona odboru sociálně právní ochrany dítěte, pokud nám předáte osobní údaje dítěte. Z každého hovoru nebo chatu je sepsána krátká zpráva, která slouží ke zvyšování kvality služby.
 
V rámci e-mailového poradenství je Vaše e-mailová adresa dostupná všem odborným pracovníkům Rodičovské linky.  Na našich webových stránkách jste informováni o naší nahlašovací povinnosti, pokud v mailu uvedete osobní údaje týraného a zneužívaného dítěte. Pracovník zůstává v anonymitě vždy.
 
Mlčenlivost
Máte nárok na ochranu veškerých osobních údajů a na diskrétnost, zachování mlčenlivosti o okolnostech hovoru ze strany Rodičovské linky a jejich pracovníků.
 
Dobrovolnost
Službu můžete ukončit kdykoliv prostým položením telefonu či odchodem z chatovací místnosti. Podle potřeby můžete s pracovníkem Rodičovské linky znovu navázat kontakt. V rámci e-mailu je zcela na Vás, zda budete reagovat na odpověď.
 
Dostupnost služby
Telefonicky je služba poskytována v provozu časově omezeném, se kterým jste seznámeni prostřednictvím propagačního materiálu, webových stránek organizace či jinak dostupných informačních zdrojů. Rodičovská linka nabízí své služby v pracovní dny, tj. každé pondělí až čtvrtek od 9 do 21 hod., pátek od 9 do 17 hod. Mimo tyto časy je klientovi sdělena záznamníkem provozní doba linky.  Pokud je linka obsazená, klient je odkázán záznamníkem na pozdější zavolání.
Prostřednictvím e-mailu se na nás můžete obrátit kdykoliv. Vzhledem k tomu, že odpověď dostáváte do tří pracovních dnů, jste pro akutní případy informováni automatickou odpovědí o kontaktech na Rodičovskou linku a na další služby krizové pomoci. Chat je zpřístupněn každou neděli od 17 do 21 hodin. Maximální délka chatu je 90 minut v jednom dni.
Služba je poskytovaná zdarma, v případě telefonického hovoru platíte hovorné dle tarifů operátora.
 
Délka a četnost kontaktu podle potřeb uživatele
Počty kontaktů nejsou omezeny, pokud spadáte do naší cílové skupiny. Službu můžete využívat opakovaně, v případě nového i opakovaného problému, v případě přetrvávající akutní krize. Délka telefonického hovoru a rozsah e-mailové nebo chatové komunikace jsou pracovníkem přiměřeně strukturovány a jejich trvání závisí na Vašich potřebách.
 
Respektování klienta
Můžete si vyžádat a obdržet od pracovníka Rodičovské linky všechny informace potřebné k tomu, abyste se mohli před zahájením spolupráce s Rodičovskou linkou rozhodnout, zda do ní vstoupíte. Pracovník s Vámi probere možné postupy řešení situací a jejich rizika. Vy sami se rozhodnete, zda se budete řídit postupem, na který jste společně s pracovníkem přišli v hovoru. Pracovníci budou respektovat  Vaše rozhodnutí (pokud není  v rozporu s ohrožením Vašeho života  či není ohrožen život někoho dalšího).
 
Právo na stížnost
Můžete podat stížnost na pracovníka či kvalitu služby u vedoucího Rodičovské linky, statutárního orgánu Sdružení Linka bezpečí nebo u jiné organizace řešící problematiku lidských práv