Zásady Linky

Rodičovská linka je sociální služba dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Služby telefonické krizové pomoci a základní sociální poradenství jsou Vám poskytovány bez úhrady. Hovorné je zpoplatněno dle tarifů operátorů.

Rovnost přístupů

Služba je poskytována bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, rasy, barvy pleti, politického přesvědčení, náboženského vyznání, zdravotního stavu, sexuální orientace a socioekonomického postavení. 

Anonymita

Nevyžadujeme osobní údaje, pokud to není v zájmu záchrany života. V případě, že uvedete jméno a adresu bydliště dítěte, u kterého máte podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání, jsme povinni tuto skutečnost podle zákona oznámit odboru sociálně právně ochrany dítěte příslušného místního či městského úřadu v místě bydliště dítěte. Pracovník zůstává v anonymitě vždy.

Mlčenlivost

Máte nárok na ochranu veškerých osobních údajů a na diskrétnost, zachování mlčenlivosti o okolnostech Vašeho hovoru ze strany Rodičovské linky a jejich pracovníků.

Dobrovolnost

Službu můžete ukončit kdykoliv, prostým položením telefonu. Podle potřeby můžete s pracovníkem Rodičovské linky znovu navázat kontakt. V rámci e-mailu je zcela na Vás, zda budete reagovat na odpověď.

Dostupnost služby

Služba je poskytována v časově omezeném provozu. Příslušné informace získáte prostřednictvím propagačních materiálů, webových stránek organizace či jinak dostupných informačních zdrojů. Rodičovská linka je dostupná každý pracovní den, a to pondělí-čtvrtek od 13:00 do 19:00 hod., pátek od 9:00 do 15:00hod. Mimo tyto časy sdělujeme záznamníkem informaci o provozní době linky a dáváme odkaz na další krizové linky pro dospělé.
Prostřednictvím e-mailu se na nás můžete obrátit kdykoliv. Vzhledem k tomu, že na odpověď máme tři pracovní dny, zasíláme automatickou hlášku o kontaktech na Rodičovskou linku a na další služby krizové pomoci.

Opakovaný kontakt

Počet kontaktů ani délka hovoru nejsou omezeny, pokud spadáte do naší cílové skupiny. Obsah i rozsah hovoru se odvíjí od Vašich potřeb. Službu můžete využívat opakovaně.  Při kontaktu s  Vámi je brán zřetel na možnosti telefonické krizové pomoci.
 
Délka a četnost kontaktu

Počty kontaktů nejsou omezeny. Délka telefonického hovoru a rozsah e-mailové komunikace je pracovníkem přiměřeně strukturován ke splnění zakázky. Trvání kontaktu závisí na Vašich potřebách. Službu můžete využívat opakovaně, v případě nového i opakovaného problému, v případě přetrvávající akutní krize. Při kontaktu s Vámi je brán zřetel na možnosti a hranice telefonické krizové pomoci a e-mailové komunikace.

Respektování klienta

Můžete si vyžádat a obdržet od pracovníka Rodičovské linky všechny informace potřebné k tomu, abyste se mohli před zahájením spolupráce s Rodičovskou linkou rozhodnout, zda v ní budete pokračovat. Pracovník s Vámi probere možné postupy řešení situací a jejich rizika. Vy sami se rozhodnete, zda se budete řídit postupem, na který jste společně s pracovníkem přišli v hovoru. Pracovníci budou respektovat  Vaše rozhodnutí (pokud není  v rozporu s ohrožením Vašeho života  či není ohrožen život někoho dalšího).

Stížnosti

Můžete podat stížnost na pracovníka či kvalitu služby u vedoucího Rodičovské linky, statutárního orgánu Sdružení Linka bezpečí nebo u jiné organizace řešící problematiku lidských práv