Rodičovská linka | Co nabízíme

Co nabízíme

Rodičovské linka poskytuje krizovou pomoc a základní sociální poradenství rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým, kteří jednají v zájmu dětí.  Nabízí klientům prostor pro sdílení náročných životních situací, ale i každodenních starostí.

Obecné informace

Rodičovská linka nabízí krizovou pomoc a základní sociální poradenství prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu.

V případě potřeby předává kontakty na další instituce a konkrétní odborná pracoviště.

Služba je anonymní, k jejímu poskytování nepotřebujeme vaše osobní údaje.

Služba je určena rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým jednajícím v zájmu dětí (pedagogové, trenéři atp.). Můžete se na nás obracet s nejrůznějšími starostmi, které se týkají dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let.

Linka je celorepubliková a je zde pro všechny, kteří jsou schopni se dorozumět v českém jazyce.

Nejčastější témata klientů jsou

 • obtížné životní situace, např. rozvod, nemoc nebo úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova,
 • psychické a osobnostní problémy dětí, např. zvýšená úzkostnost, sebepoškozování, sebevražedné tendence,
 • nejrůznější výchovné potíže s dětmi od narození po ranou dospělost,
 • školní problémy, např. vztah s učitelem nebo spolužákem, šikana, záškoláctví,
 • podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině či ve vašem okolí.

Na lince pracují psychologové a odborní pracovníci, kteří mají dlouholetou praxi v rodinném poradenství, prošli výcvikem v telefonické krizové intervenci a pracují pod supervizí.

Z každého telefonického nebo chatového kontaktu pořizujeme krátkou zprávu, která obsahuje stručný popis průběhu hovoru. Přístup k ní mají pracovníci Rodičovské linky, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Přílohy a odkazy z chatové a e-mailové komunikace – z etických a bezpečnostních důvodů vaše přílohy a odkazy neotvíráme.

Neposkytujeme osobní konzultace a výjezdy za klienty.

Telefon, chat a e-mail

Kdy a jak nás můžete kontaktovat?

Telefon

606 021 021 – (operátor O2)
Provozní doba: pondělí až čtvrtek od 9 do 21 hod., pátek od 9 do 17 hod.

Chat

 • Chat najdete na adrese: https://chat.rodicovskalinka.cz/
 • Doba provozu: každou neděli od 17 do 21 hod.
 • Doba chatu: v rámci jednoho dne max. 90 minut v součtu
 • Odhlášení z chatu: v případě, že nebudete na chatu reagovat déle než 10 minut, konzultant s vámi chat ukončí. Je možné se přihlásit znovu.
 • Historie chatu: všechny své chaty najdete na svém účtu v záložce „Seznam chatů“.

E-mail

Kontaktovat nás můžete kdykoliv na adrese pomoc@rodicovskalinka.cz nebo využijte formulář

 • Přes formulář lze poslat dotaz pouze o délce 2000 znaků.
 • Pokud nám napíšete přes formulář, pozorně zadávejte svou adresu, na kterou chcete poslat odpověď. Jestliže v ní uděláte chybu, nemůžeme vám odpověď zaslat.

Odpověď obdržíte nejpozději do tří pracovních dnů (následujících po dni, kdy jsme dotaz obdrželi).

V případě plné schránky zkoušíme zaslat odpověď opakovaně, nejdéle však týden ode dne zaslání dotazu.

Obsah mailu archivujeme pět let.

Jak probíhá kontakt na telefonu nebo na chatu

V první části hovoru dostanete dostatečný prostor k tomu, abyste mohl/la hovořit o své situaci, popř. sdělit své dotazy. Je přirozené, že můžete být zaskočeni, rozrušeni či zmateni situací, která se vám či dítěti ve vašem okolí přihodila. Konzultant vám v tomto případě nabízí podporu a možnost hledat konkrétní oblast, o které potřebujete hovořit. Společně hledáte rozšiřující možnosti řešení vašeho problému.

Pokud se během hovoru ukáže, že potřebujete odbornou radu, klademe vám doplňující dotazy, abychom vám mohli dát adekvátní doporučení. V případě potřeby vám také konzultant linky vysvětlí formy spolupráce s vhodnými zařízeními a předává vám na ně kontakt dle místa vašeho bydliště.

Práva a povinnosti klientů

Klient má právo na

 • telefonické, e-mailové nebo chatové krizové intervence včetně základního sociálního poradenství bez ohledu na pohlaví, etnickou příslušnost, náboženskou a sexuální orientaci, zdravotní stav, politické přesvědčení a socioekonomické postavení,
 • informace o svých právech, a to formou srozumitelnou jeho situaci a stavu,
 • mlčenlivost o okolnostech jeho případu ze strany Rodičovské linky a jejích pracovníků, pokud zákon neukládá jinak (např. § 167 a 168 trestního zákona),
 • anonymitu a ochranu veškerých údajů (osobní údaje, zprávy a záznamy týkající se průběhu kontaktů),
 • poskytování služby zdarma (kromě poplatku za telefonickou službu),
 • službu prováděnou kvalifikovanými pracovníky, 
 • informace potřebné k rozhodnutí, zda bude s Rodičovskou linkou spolupracovat,
 • ukončení a znovunavázání kontaktu s pracovníkem Rodičovské linky dle vlastního uvážení,
 • informace o dalších organizacích a institucích poskytujících psychosociální služby (včetně kontaktů a odkazů),
 • informace o možných postupech řešení a o případných rizicích, která jsou s doporučenými postupy spojena,
 • pomoc přiměřenou povaze jeho zakázky, která odpovídá poslání a cílům Rodičovské linky,
 • informace, že po sdělení identifikačních údajů dítěte, u něhož je podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání, jsme povinni je postoupit orgánům činným v trestním řízení,
 • srozumitelné informace o dalším postupu, který zvolíme v případě bezprostředního ohrožení života volajícího nebo třetí osoby v zájmu zachování zdraví a života,
 • možnost podat stížnost na pracovníka či kvalitu služby u vedoucího pracovníka, statutárního orgánu Linky bezpečí nebo u jiné organizace řešící problematiku lidských práv.

Klient je povinen

 • komunikovat v rámci běžné společenské normy (bez napadání a urážení pracovníka).

Zásady poskytování služby

Rovnost přístupů

Služba je poskytována klientům bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, barvy pleti, politického přesvědčení, náboženského vyznání, zdravotního stavu, sexuální orientace a socioekonomického postavení.

Anonymita

Při telefonické komunikaci se nám nezobrazuje telefonní číslo. Při chatové komunikaci máme k dispozici nick klienta. Je zcela na klientovi, jaké informace o sobě nebo o dítěti sdělí. V případě ohrožení života či zdraví aktivně zjišťujeme informace potřebné pro zásah IZS. Klient, který volá nebo chatuje v zájmu týraného nebo zneužívaného dítěte, je předem upozorněn na naši povinnost nahlásit tuto skutečnost podle zákona odboru sociálně právní ochrany dítěte, pokud nám předá osobní údaje dítěte. Z každého hovoru nebo chatu je sepsána krátká zpráva, která slouží ke zvyšování kvality služby.

V rámci e-mailového poradenství je e-mailová adresa dostupná všem odborným pracovníkům Rodičovské linky. Na našich webových stránkách jsou klienti informováni o naší nahlašovací povinnosti, pokud klient v mailu uvede osobní údaje týraného a zneužívaného dítěte.
Pracovník zůstává v anonymitě vždy.

Mlčenlivost

Klient má nárok na ochranu veškerých osobních údajů a na diskrétnost, zachování mlčenlivosti o okolnostech hovoru ze strany Rodičovské linky a jejích pracovníků.

Dobrovolnost

Klient může ukončit službu kdykoliv prostým položením telefonu či odchodem z chatovací místnosti. Podle potřeby může s pracovníkem Rodičovské linky znovu navázat kontakt. V rámci e-mailu je zcela na klientovi, zda bude reagovat na odpověď.

Dostupnost služby

Telefonicky je služba poskytována v provozu časově omezeném, se kterým je klient seznámen prostřednictvím propagačního materiálu, webových stránek organizace či jinak dostupných informačních zdrojů. Rodičovská linka nabízí své služby v pracovní dny, tj. každé pondělí až čtvrtek od 9 do 21 hod., pátek od 9 do 17 hod. Mimo tyto časy je zájemci o službu sdělena záznamníkem provozní doba linky.  Pokud je linka obsazená, zájemce o službu je odkázán záznamníkem na pozdější zavolání. 
Prostřednictvím e-mailu se na nás klient může obrátit kdykoliv. Vzhledem k tomu, že odpověď dostává do tří pracovních dnů, je pro akutní případy informován automatickou odpovědí o kontaktech na Rodičovskou linku a na další služby krizové pomoci. Chat je zpřístupněn každou neděli od 17 do 21 hodin. Maximální délka chatu je pro jednoho klienta 90 minut v jednom dni.

Délka a četnost kontaktů podle potřeb uživatele
Počty kontaktů nejsou omezeny, pokud nejsou důvody pro odmítnutí klienta. Délka telefonického hovoru a rozsah e-mailové nebo chatové komunikace je pracovníkem přiměřeně strukturován ke splnění zakázky. Trvání závisí na potřebách klienta. Službu může klient využívat opakovaně, v případě nového i opakovaného problému, v případě přetrvávající akutní krize. Při kontaktu s klientem je brán zřetel na možnosti a hranice telefonické krizové pomoci a e-mailové a chatové komunikace.

Respektování klienta

Klient má právo na všechny informace potřebné k tomu, aby se mohl rozhodnout, zda spolupráci s Rodičovskou linkou zahájí. Klienti se mohou svobodně rozhodnout, zda se budou nebo nebudou řídit postupem, na který společně s pracovníkem přišli. Pracovníci respektují rozhodnutí klienta, pokud je samotné neohrožuje na životě či není ohrožen život někoho dalšího. Hlavním principem je aktivizace vnitřních a vnějších zdrojů klienta. Klientovi služby je samozřejmě vždy dána možnost uplatnit svou vlastní vůli, klient jedná na základě vlastních rozhodnutí. Služba Rodičovské linky respektuje klientovu potřebu využívat své vlastní vztahové sítě a všech dostupných možností k řešení své nepříznivé situace.

Stížnosti

Klient může podat stížnost na pracovníka či kvalitu služby u vedoucího Rodičovské linky, statutárního orgánu Sdružení Linka bezpečí nebo u jiné organizace řešící problematiku lidských práv.

Pochvaly, stížnosti

Stížnost je pro nás každé sdělení, které vyjadřuje nespokojenost se službou, s pracovníky Rodičovské linky. 
Podnět je pro nás jakákoliv připomínka k fungování poskytované služby. I na tyto podněty ze strany klientů a ostatních osob reagujeme stejným způsobem jako při přijímání a vyřizování stížností.

Stížnost či podnět vnímáme jako důležitou součást rozvoje kvality naší služby.
Každý (nejen klient) má právo podat stížnost či podnět na průběh nebo kvalitu služby Rodičovské linky.

Stížnost nebo podnět můžete podat

Stížnost nebo podnět mohou být podány anonymně. V případě, že budete chtít informovat o výsledku řešení vaší stížnosti či podnětu, je potřeba uvést vaše kontaktní údaje.

Každá stížnost nebo podnět je z naší strany zaevidována do evidence stížností/podnětů. Stížnost (včetně anonymní formy) musí být prošetřena a vyřízena nejpozději do 30 dnů od data doručení. Podobně postupujeme u podnětů.
O výsledku budete informováni (pokud jste uvedli kontaktní údaje) způsobem, který preferujete (tel., e-mail, poštovní adresa). U podnětu reagujeme obdobně.

Pokud nejste spokojeni s vyřízením stížnosti ze strany vedoucího Rodičovské linky můžete se obrátit na ředitelku Linka bezpečí, z. s. nebo na další instituce, např. MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, 128 01, tel. 221 921 111.

Důležitá upozornění

Prosíme rodiče, aby pokud možno zajistili, že jejich děti nebudou při rozhovoru s konzultantem Rodičovské lince přítomny.

Uvedete-li v průběhu kontaktu jméno a adresu bydliště dítěte, u kterého máte podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání, jsme povinni tuto skutečnost podle zákona oznámit odboru sociálně právně ochrany dítěte příslušného místního či městského úřadu v místě bydliště dítěte.

Může se stát, že kromě pracovníka, který s vámi vede hovor, je na lince přítomen další konzultant Rodičovské linky. Důvodem je podpora a zvýšení kvality práce konzultantů.

V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím telefonu, prosíme vás o delší vyzvánění. Kontakt prochází ústřednou, a proto dochází k nepatrnému prodlení.

Potřebujete se poradit?

Poradna

Vyberte si téma, o kterém se chcete dozvědět.

Zavolejte nám

Chcete si raději promluvit po telefonu?

Po-čt 9-21h, pá 9-17h

Operátor O2

Napište nám

Proberme na chatu nebo e-mailu, co vás trápí.

chat mimo provoz

V neděli 17-21h

e-mail volno

Odpověď do 3 pracovních dnů

pomáháme rodičům
23 let
se na nás ročně obrátí
2 757 klientů
být tu pro vás
1 cíl